http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

کلماتی که هرگز نباید به کودکان خود بگویید

1- گذاشتن اسم روي بچه ها ” لال ” يا ” بچه بد “

اگر کودکان را نامهايي مانند احمق و تنبل و… بناميد باور مي‌کنند که داراي اين صفات و خصوصيات است. به علت آسيبي که به کاربردن اين نامهاي منفي به شخصيت بچه ها وارد مي‌کند اعتماد به نفس او از بين مي‌برد. اگر کودکي به صفت « زشت » ناميده شود ممکن است از حضور در جمع و بازي با ديگران خودداري کند اگر بگوييد:‌ « کمرو» از ارتباط با همسالان و بزرگترها پرهيز مي‌کند. چه بايد گفت: با جمله اي مثبت توجه بچه را به رفتاري معطوف کنيد که بايد تغيير دهد. « اين اتاق نامرتب و به هم ريخته است » يا « کاغذ و مدادهايت روي زمين پخش شده و بايد جمع شود.»

2- طـــرد کـــردن بچه ها ” اي کاش به دنيا نمي‌آمدي ” يا ” هيچکس ترا دوست ندارد “

طرد کردن بچه ها نشان دادن نفرت يا تمايل به جدايي از آنهاست. براي يک کودک دوست داشته نشدن از طرف فردي که او را به دنيا آورده به معني دوست نداشتن از طرف همه افراد است. آنچه که يک کودک بايد بداند اين است که پدر و مادر بدون هيچ قيد و شرطي دوستش دارند. چه بايد گفت: هر روز با او گفتگو کنيد و بگوييد « دوستش داريد » و در آغوشش بگيريد.

3- منفــــي بافــي ” لياقت چيزي را نداري يا جات تو زندونه ”

بچه ها با کلمات و جمله هايي که به آنها مي‌گوييم، بزرگ مي‌شوند يک پژوهشگر با عده اي زنداني گفتگو و مصاحبه کرد. از آنها پرسيد که به چند نفر از آنها هنگام بچگي گفته شده که زنداني خواهند شد؟ با کمال تعجب دريافت که تقريباً با پاسخ همه آنها به اين سوال مثبت بود. والدين بايد آينده خوبي را براي بچه ها ترسيم و پيش بيني کنند.

4 – مقصــر داشتن بچه ها هنگام بروز مشکلات ” تو دليل دعواي من و پدرت هستي “

مقصردانستن کودک هنگام مشکلات به اين معني است که او به دليل کاري که به ديگران انجام داده اند سرزنش مي‌شود بچه ها هدف آسان و در دسترس براي به گردن گرفتن تقصير ديگر اعضاي خانواده هستند. اگر بچه ها بايد ياد بگيرند که مسئوليت کارهايشان را به عهده بگيرند ما بايد نمونه اي از مسسوليت پذيري در برابر اشتباهات و ضعف هايمان باشيم. چه بايد گفت: اگر عصباني شديد به محض بدست آوردن خونسردي? از کودک معذرت بخوهيد و مثلاً بگوييد:« ببخشيد دعوات کردم امروز خسته بودم. »

5 – انتظارات نابجــا ” نمره ات 20 شده پس ? نمره ديگر چه شده است تو فقط بايد ?? بگيري.”

پدر و مادراني که از فرزندان خود انتظارات بي جادارند آنها را مجبور مي‌کنند که بهترين بازيکن باشند يا در مدرسه نمره ?? بگيرند. پيامي‌که پشت اين عمل پنهان شده اين است که تو در مدرسه به اندازه کافي خوب نيستي. داشتن انتظار بي جا تنها اعتماد به نفس کودک را از بين مي‌برد. چه بايد گفت؟ با تاکيد به نکات مثبت بگوئيد: خيلي عالي است که نمره هاي ?? زيادي در کارنامه ات داري اشکالي ندارد نمره ?? گرفتي چون تو تمام سعي خود را کردي و هر انساني ممکن است اشتباه کند سعي کن اشتباهاتت در آينده کمتر شود لزومي‌ندارد هميشه و همه کس نمره ?? بگيرند.

6- مقـــايسه کـــردن ” چرا مثل پسرخاله ات نيستي ؟ وقتي به سن تو بروم، دو کيلومتر پياده به مدرسه مي‌رفتم. وقتي به کودک مي‌گوييد که رفتارش مثل خواهرش خوب نيست.

تخم حسادت و بددلي را بين فرزندان خود مي‌کاريد. بچه ها نبايد در خانواده و فاميل مقايسه شوند چون در مقابل خواهران و برادران خود احساس بي ارزشي و بد بودن را خواهند داشت. حتي تعريف مثبتي هم مي‌تواند همين نتيجه را داشته باشد. وقتي مي‌گويد: « تو در بازي فوتبال از برادرت بهتري » همان احساس مقايسه و ناسازگاري را بين آنها به وجود مي‌آوريد. بهتر است بگوييد: تو در بازي فوتبال به اندازه برادرت هنگامي‌که به سن تو بود خوب هستي. از سال گذشته تا به حال در زبان پيشرفت کرده اي.

7 – شـــرم زدگـــي ” بايد از خودت خجالت بکشي. درست مانند يک بچه رفتار مي‌کني. نمي‌توانم باور کنم از اين گربه کوچک مي‌ترسي.”

هنگام خجالت کودک احساس مي‌کند نقص دارد يا بي لياقت است. خجالت کشيدن بيشتر از اين که رفتار او را درست کند موجب از دست رفتن روحيه و تحقير او مي‌شود. برخي پدرها و مادرها با انگشت گذاشتن روي نقاط ضعف کودک، مانند شب ادراري او را تحقير مي‌کنند. خجالت زده کردن کودک موجب مي‌شود که او عوامل تحقيرش را پنهان کند. بهتر است بگوييد: گريه نکن? تو ديگر بزرگ شده اي. گربه آنقدرها هم ترسناک نيست.

8 – تهديد کـــردن ” اگر نيايي مي‌روم و اينجا تنها مي‌ماني. اگر دوباره اين کار را انجام دهي، به پليس مي‌گويم ترا ببرد.”
تهديد گفتن جمله يا کلمه اغراق آميزي است که پدر و مادر به کار مي‌برند تا کودک را بترسانند مانند اين جملات: « اگر درست رفتار نکني تمام استخوانهايت را مي‌شکنم » تهديد موجب ترس در کودک مي‌شود و او احساس مي‌کند که در محيطي ناامن و پر از دشمن زندگي مي‌کند. تهديد به تنها گذاشتن کودک برايش بسيار دردناک و سخت است چون او بسيار حساس است و براي نيازهاي اساسي و اوليه زندگي با پدر و مادرش نياز دارد. آنچه بايد گفت: به بچه ها بايد هشدار داد نه تهديد برخلاف تهديد? هشدار واقعي و معقول است. با گفتن جمله « اگر …. در نتيجه …» به او هشدار مي‌دهيد که نبايد به رفتار بدخود ادامه دهد. مانند « اگر دوباره خواهرت را بزني، ديگر نبايد با او بازي کني.»

سيمرغ

دیدگاه‌ها درحال حاضر بسته است. اما شما می‌توانید بازخوردی از سایتتان.

دیدگاه‌ها بسته است.

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!