http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

برچسب مطالب ‘کريستال’

مادر هوسباز زندگی‌ پسرش را تباه کرد


مادر هوسباز زندگی‌ پسرش را تباه کرد بيچاره پدرم که آدم تعصبي بود و سعي مي کرد آبروداري کند از دست کارهاي مادرم آن قدر حرص خورد و عذاب کشيد که دچار بيماري قلبي شد. يک روز که عمويم به خانه ما آمده بود، من موضوع را با تلفن به پدرم اطلاع دادم. بابا با [...]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!