http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

برچسب مطالب ‘وال’

ده سؤالی که خدا هیچوقت از شما نمی پرسد !


  1- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود ! بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی !   2- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس‌هایی در کمد داشتی ! بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی !   3- خداوند از تو نخواهد [...]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!