http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

برچسب مطالب ‘منظور تولید’

10 فناوری تاریخی و تاثیرگذار بر زندگی انسان


برخی از فناوریها تاثیر بسیار کوچکی بر جهان اطراف انسان باقی گذارده اند و برخی دیگر مشابه زلزله ای بزرگ در لرزه سنج تاریخ به ثبت رسیده اند. در گزارشی 10 فناوری تاریخی و تاثیر گذار بر زندگی انسان معرفی شده اند. به گزارش خبرگزاری مهر، اختراع برخی از فناوریها در زندگی انسان تاثیر غیر [...]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!