http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

برچسب مطالب ‘شفا’

شفای پادشاه!


پادشاهی پس از اينكه بیمار شد گفت: «نصف قلمرو پادشاهی ام را به کسی می دهم که بتواند مرا معالجه کند» تمام آدم های دانا دور هم جمع شدند تا ببیند چطور می شود شاه را معالجه کرد، اما هیچ یک ندانست. تنها یکی از مردان دانا گفت :که فکر می کند می تواند شاه [...]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!