http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

برچسب مطالب ‘برای افراد بزرگسال’

تیک عصبی چیست


تیک به معنی انقباضات عضلانی سریع، تکراری و غیرارادی است. اضطراب عامل اصلی بروز تیک های عصبی نیست، اما آن را تشدید می کند. تیک عصبی تیک‌ ها در نتیجه فشار روانی یا عصبی تشدید می ‌شوند و حین فعالیت‌ های ارادی و تمرکز فکری کاهش می یابند. تیک تقریباً در یک سوم موارد، پایه [...]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!