http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

زنان باردار چطور از فشارخون حاملگی در امان می مانند

نتایج بدست آمده از یک مطالعه نشان می‌دهد کنترل وزن، میزان کالری مصرفی و بررسی‌ها و مراقبت‌های دقیق فشار خون حاملگی در افراد با سابقه فامیلی مثبت می‌تواند خطر بروز «پراکلامپسی» را در زنان باردار کاهش دهد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایسنا، فشار خون حاملگی (PIH یا Pregnancy induced hypertension) یك عارضه شایع دوران بارداری است كه از عوارض آن، اختلال عملكرد اندوتلیال وتون عروقی در مادر است که می‌تواند باعث بروز علایم مغزی، كلیوی، كبدی و … و گاهی مرگ مادر شود. در جنین نیز این موارد می‌تواند باعث اختلال رشد، سندرم زجر تنفسی جنین و گاهی مرگ داخل رحمی شود. مطالعات اپیدمیولوژیك نشان داده است كه برخی عوامل نظیر چاقی، سابقه خانوادگی، میزان مصرف كالری و … با بیماری در ارتباط هستند.

این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین سابقه خانوادگی، شاخص توده بدنی، سطح سرمی منیزیم و وضعیت تغذیه با فشار خون حاملگی توسط «تاج‌السادات علامه» انجام شده است.

در این مطالعه مورد شاهدی، 172 زن باردار از هفته 28 به بعد بارداری در دو گروه مورد و شاهد تحت بررسی قرار گرفتند. در گروه مورد، بیماران مبتلا به فشار خون حاملگی و در گروه شاهد، بیماران حامله با فشار خون طبیعی بودند. دو گروه از نظر سن، سن حاملگی و نوبت زایمان هماهنگ بودند. الگوی تغذیه با پرسشنامه یادآمد سه روز مشخص و سطح سرمی منیزیم اندازه‌گیری و با توجه به قد و وزن افراد، BMI محاسبه و اطلاعات دموگرافیك نیز تعیین شد. تمام اطلاعات نیز با نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها حاکی از آن بود که میانگین سن افراد مورد مطالعه 5.12± 24.25بود كه بین گروه شاهد- مورد اختلاف معنی داری وجود نداشت. همچنین بین سطح سرمی منیزم در گروه شاهد و مورد تفاوت معنی‌داری دیده نشد. BMI در گروه مورد 4.9 ± 26.6 و در گروه شاهد 3.4± 23.4بود كه از نظر آماری معنی دار بود. همچنین از نظر سابقه فامیلی مثبت در گروه مورد با شاهد تفاوت معنی‌داری مشاهده شد. میزان كالری مصرفی روزانه نیز در گروه مورد 311 ± 1399.45 و در گروه شاهد 467 ± 1756 به دست آمد كه تفاوت معنی‌داری در این زمینه مشاهد شد.

نتایج این مطالعه هم‌چنین نشان داد: با توجه به این كه با افزایش شاخص توده بدنی (30 BMI)، خطر فشار خون حاملگی افزایش می‌یابد، كنترل وزن می‌تواند كمك مؤثری به این بیماری مهم كند. افرادی كه سابقه فامیلی مثبت دارند، باید با مراقبت دقیق‌تر از نظر فشار خون حاملگی كنترل شوند. همچنین با توجه به میزان كالری مصرفی زنان حامله و جبران كمبودها می‌توان بروز این بیماری و عوارض آن را كاهش داد.

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.
عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!
[uniplace_links]