http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

تصاویر/ تعطیلات تابستانی به سبک کودکان لیبیایی

آخرین نیوز: با طولانی شدن درگیریهای داخلی لیبی و احساس کمبود نیرو از سوی گروههای درگیر، هر یک از آنها به نحوی از کودکان در این جنگ استفاده می کنند.    

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!