http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

انتشار عکس 4 متهم پرونده ترور رفیق حریری

دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری اجازه داد اسامی و تصاویر چهار متهم این پرونده منتشر شود.

این متهمان مصطفی امین بدرالدین، سلیم جمیل عیاش، حسین حسن انیسی و اسد حسن صبرا هستند.

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.
عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!
[uniplace_links]