http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

ده سؤالی که خدا هیچوقت از شما نمی پرسد !

 

1- خداوند از تو نخواهد پرسید پوست تو به چه رنگ بود !
بلکه از تو خواهد پرسید که چگونه انسانی بودی !
 
2- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه لباس‌هایی در کمد داشتی !
بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر لباس پوشاندی !
 
3- خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چندمتر بود !
بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوش آمد گفتی !
 
4-  خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می‌کردی !
بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی !
 
5-  خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی !
بلکه از تو خواهد پرسید برای چند نفر دوست و رفیق بودی !
 
6-  خداوند از تو نخواهد پرسید میزان درآمد تو چقدر بود !
بلکه از تو خواهد پرسید آیا فقیری را دستگیری نمودی !
 
7- خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود !
بلکه از تو خواهد پرسید آیا سزاوار آن بودی وآن را به بهترین نحو انجام دادی !
 
8- خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می‌شدی !
بلکه از تو خواهد پرسید که چندنفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی !
 
9-  خداوند از تو نخواهد پرسید چرا این قدر طول کشید تا به جست و جوی رستگاری بپردازی !
بلکه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم ، به عمارت بهشتی خود خواهد برد !
 
10- خداوند از تو نخواهد پرسید که چرا این مطلب را برای دوستانت نخواندی و داغ نکردی!
بلکه خواهد پرسید آیا از خواندن آن در وجدان خودت احساس شرمندگی می‌کردی !
 
شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.
عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!
[uniplace_links]