http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

دشوارترین کلمات موجود در زبان انگلیسی!

 

دانشمندان طی پژوهشی جدید به بررسی کلماتی پرداختند که صحیح نوشتن آنها برای اغلب افرادی که زبان انگلیسی سروکار دارند، دشوار است.

کلمه “separate” به معنی “جدا، جداگانه و تفکیک کردن” در صدر لیست کلماتی قرار دارد که بیشترین غلط املایی هنگام نوشتن آن صورت میگیرد؛ اغلب افراد حرف a پس از p را به اشتباه e مینویسند.

دومین کلمه در لیست کلماتی که به اشتباه املاء(هجی) میشوند، “definitely” است که اکثر افراد در تشخیص محل به کار بردن حروف i و e دچار مشکل میشوند.

کلماتی چون “Manoeuvre ” و “Occurrence” نیز در ادامه این لیست قرار دارند.

یکی از نکات جالب توجه در این پژوهش که بر روی 3 هزارو 500 نفر انجام گرفته آن است که اغلب انگلیسی زبانان مانند ما، کلمات انگلیسی را همانطور که تلفظ میشوند، نوشته و به این ترتیب اغلب اشتباه میکنند.

کلمات “consensus” و “unnecessary” و “Acceptable” و “referred”نیز در ادامه این لیست ده تایی قرار دارند.

2 سوم از افرادی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتهاند، اذعان دارند که امکانات تصیح املاء کلمات در نرمافزارهای رایانهای ویرایش کلمات، آنها را در صحیح نوشتن کلمات در نامه نگاریهای دستی یا یادداشتنویسی ناتوان ساخته است.

نکته قابل توجه دیگر آن است که باوجود چنین اشتباهاتی در نوشتن، بیش از 77 درصد از افراد توانایی خود در صحیح نوشتن را با کلمات “خوب ” یا “خیلی خوب” توصیف میکنند..

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.
عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!
[uniplace_links]