http://www.up.vatandownload.com/images/q3fnundhjt5g1npu33il.gif

دختری که 8سالگی در جنگل گم شد و 26سالگی پیدا شد!!

یك زن اهل كامبوج كه هجده سال در جنگل زندگی كرده و در سال 2007 پیدا شده و به جمع خانواده بازگشته، آرزو دارد دوباره به حیاتوحش برگردد.
«روكوم پنگینگ» در سال 1989 در هشت سالگی و در زمان چرای بوفالوها در مرز ویتنام گم شده بود. والدین او سالها به امید دیدار دوباره او تمام جنگلهای منطقه را به دنبال وی گشتند، زمانی كه دیگر كاملا ناامید شده بودند، یك كشاورز محلی در سال 2007 در حالی او را یافت كه گرسنه و كثیف به دنبال دزدیدن غذا از مزرعه بود.
وقتی او پیدا شد تنها میتوانست چند كلمه نامفهوم از دهان خود خارج كند و كاملا وحشی به نظر میرسید. «ساللو» پدر این دختر میگوید؛ او مثل یك حیوان صدای بیمعنی از دهان خارج میكرد و كاملا عوض شده بود.
ولی از آنجایی كه ساللو یك پلیس است از روی جای زخم روی صورت، دختر را شناخت. با وجود تلاشهای بیدریغ خانواده، روكوم پنگینگ به سختی میتواند خود را در میان انسانها نگه دارد. او دوست دارد دوباره به جنگل برگردد و یك ماه غذای كافی نخورد به طوری كه خانوادهاش مجبور شدند او را در بیمارستان بستری كنند و كادر بیمارستان هم برای نگهداشتن او مشكل داشتند، زیرا او مرتب میخواست فرار كند.
پدر او میگوید:
«ما باید همیشه دستش را بگیریم وگرنه فرار میكند.» وضعیت روحی و روانی او به گونهای است كه خانوادهاش نمیدانند با او چه كنند. او فقط میخواهد به جنگل برگردد و نسبت به زمانی كه پیدا شد ضعیفتر و لاغرتر شده است. جنگلهای كامبوج یكی از انبوهترین جنگلهایی است كه در گذشته قبایل بسیار زیادی در آن زندگی میكرده اند.

دیدگاه‌ها درحال حاضر بسته است. اما شما می‌توانید بازخوردی از سایتتان.

دیدگاه‌ها بسته است.

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!